คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ต.ค.66 ถึงวันที่ 31 ต.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2566
 
     

นิสิตการตลาดชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์  ดร.วรินธร เบญจศรี เป็นวิทยากร เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาในเทอมถัดไป ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 ห้อง 18410