คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ECBA เพื่อสังคม
เริ่มแสดง :: 13 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์และสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจากชุมชน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการจัดการ
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์และสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจากชุมชน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการจัดการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการ "การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้มจังหวัดสตูลด้วยนวัตกรรมทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)" โดยทีมคณะนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานคลุ้ม บ้านวังตง นำโดยคุณอรุณี เกาะกลาง ประธานกลุ่มฯ 
ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายอำเภอทุ่งหว้า นายณรงค์ หนูเนียม มาร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจากสภาหอการค้าจังหวัดสตูล ว่าที่ร้อยตรีอภิเทพ ชัวชมเกตุ โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นโครงการบริการวิชาการที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจะผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการชุมชนต่อไป