คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.66 ถึงวันที่ 31 พ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ นิเทศนิสิตที่เข้าเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
 
     

อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ นิเทศนิสิตที่เข้าเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2566