คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 มี.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

ผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex